Finanční vztahy mezi školou jako příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem

Autor: Pro Řízení školy Zdeněk Tišl

 

Nejčastější právní formou základních a středních škol je právní forma příspěvková organizace. Základní pravidla jsou definována v § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a jedním ze zásadních znaků je silně závislý (až podřízený vztah) příspěvkové organizace vůči svému zřizovateli. U základních škol jsou zřizovateli obce, u středních jsou to kraje. Tento článek by měl osvětlit některá pravidla, podle nichž probíhá finanční vztah mezi zřizovatelem (obec nebo kraj) a jím zřízenou příspěvkovou organizací (základní nebo střední škola).   

Základním zdrojem financování příspěvkových organizací (jak je již z názvu patrné) jsou příspěvky od zřizovatele. Poskytování příspěvků od zřizovatele těmto organizacím je proces, který zásadně ovlivňuje jejich celkové hospodaření a výsledky. Zřizovatel této organizace poskytuje příspěvek, který je určený na provoz v souladu s výkony nebo jinými kritérii potřeb. Příspěvek na provoz se poskytuje podle § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Tento příspěvek je obvykle stanoven jako rozdíl mezi objemem rozpočtových nákladů a rozpočtových výnosů z hlavní činnosti.  

V odst.14 téhož paragrafu zákon stanovuje, že „vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.“  

Odvod do rozpočtu zřizovatele 

Příspěvkové organizaci může zřizovatel nařídit odvod do svého rozpočtu v případě, že její plánované výnosy překračují plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu. Alternativně, pokud investiční zdroje příspěvkové organizace jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele, také může dojít k odvodu do rozpočtu zřizovatele (§ 28 odst. 9 zákona č.250/2000 Sb.). Odvod provozních prostředků je možno uložit před skončením kalendářního roku.  

Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je složen z výsledku hospodaření z hlavní činnosti a zisku vytvořeného vedlejší činností po zdanění. O výsledku hospodaření rozhoduje zřizovatel. V případě, že organizace skončí hospodaření se ztrátou, existuje možnost využít rezervní fond k úhradě této ztráty za předchozí léta, nebo zřizovatel může navýšit příspěvek na následující rok. Pokud má příspěvková organizace zisk z doplňkové činnosti, může být využit ve prospěch hlavní činnosti. Zřizovatel může také povolit jiné využití tohoto zdroje (viz § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech). Tato opatření mají za cíl finančně zajistit udržitelnost a stabilitu příspěvkové organizace.  

Převedení zlepšeného hospodářského výsledku 

Při převodu zlepšeného výsledku příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele je nutné uskutečnit následující rozhodnutí, respektující relevantní legislativní ustanovení. Ztoho vyplývá, že zřizovatel nemá pravomoc nařídit příspěvkové organizaci odvést kladný hospodářský výsledek do svého rozpočtu.  

  1. Zřizovatel schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace po skončení roku, a následně, v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb, přidělí schválenou výši zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu.  
  2. Použití rezervního fondu je stanoveno v § 30 zákona o rozpočtových pravidlech. Zřizovatel může dát souhlas své příspěvkové organizaci, aby část rezervního fondu použila kposílení investičního fondu.  
  3. Čerpání investičního fondu podléhá ustanovením § 31 zákona o rozpočtových pravidlech, a mezi jinými může být využito i k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud byl takový odvod stanoven.  

Je třeba zdůraznit, že konkrétní postup při rozdělování hospodářského výsledku je regulován předpisy o hospodaření, což nám představuje rámec pro správné rozhodování v této záležitosti.